Zpracování a ochrana osobních údajů


Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a / nebo zákazníků těchto webových stránek (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba"), které provádí provozovatel, resp. prodávající (dále jen "Provozovatel"). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").

1. Zpracování osobních údajů při odeslání objednávky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím těchto stránek) mezi dotčenou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona o archivech a spisové, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. v případě některých údajů na daňových dokladech minimálně po dobu 10 let.

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen poskytovatel služeb spočívajících v zajištění řádného provozu těchto webových stránek, při kterých může přijít do styku s osobními údaji, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Provozovatele nebo poskytovatel doručovacích služeb (dále jednotlivě jen "Zprostředkovatel"). Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost nákupu zboží a / nebo služeb nabízených na těchto webových stránkách není primárně určena pro návštěvníky mladších 16 let.

2. Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Dotyčné osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je souhlas Dotyčné osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o zasílání newsletteru Provozovatele, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní, případně Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterové kampaní.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.

3. Zpracování osobních údajů při využívání kontaktních formulářů

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel v postavení zprostředkovatele zpracuje a odešle provozovateli označenému v příslušném kontaktním formuláři, jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa Dotyčné osoby, případně další informace dobrovolně poskytnuté dotčenou osobou. Osobní údaje, které budou dalšímu provozovateli dobrovolně poskytnuté v rámci využití kontaktního formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně za účelem zodpovězení otázky či podnětu Dotyčné osoby daným provozovatelem.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčné osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, které může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované provozovateli, který tyto údaje zpracovává.

Osobní údaje budou zpracovány do doby zodpovězení dotčenou osobou zadané otázky či podnětu odeslaného přes kontaktní formulář, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou provozovatele, kterému jsou tyto údaje určeny.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od příslušného provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud daný provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.


Kontaktní formuláře nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.

4. Zpracování osobních údajů při registraci na webových stránkách Provozovatele

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu Dotyčné osoby a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby.

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který Provozovateli může poskytovat služby spočívající v zajištění řádného provozu těchto webových stránek, včetně zajištění funkčnosti uživatelských účtů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je plnění práv a povinností při poskytování služeb spojených s uživatelským účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o využívání služeb spojených s uživatelským účtem, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a / nebo Zákonem.

Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.


Pravidla užívání cookies

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním na následujícím linku: Pravidla používání cookies. Tato verze prohlášení byla vydána dne 20. května 2018.


Cookies 

Pokud navštívíte stánku, která zapisuje cookies, v počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakovaný už zobrazené reklamy, v případě vyplňování identifikačních údajů nabídne doplnění již vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí av návaznosti na tyto informace zobrazovat relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb , které jako předpokládáme byste mohli využít. Soubory cookies používáme na analýzu návštěvnosti stránek prostřednictvím Google Analytics, Google AdSense (podle výše uvedeného popisu). Jedná se o analytický nástroj, který pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.


Právní základ zpracovávání

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webového prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracovávání musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas, vás jako dotyčné osoby, a druhým, zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování, bude oprávněný zájem provozovatele tedy nás nabídnout vám, co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností.


Jaké cookies vyhodnocujeme

Session cookies - jsou přechodné cookies uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby než opustíte webovou stránku (stránky) a v tom okamžiku se smažou. Takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si zapamatovala informace, když přecházíte ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat nebo opakovaně informace znovu vyplňovat. Perzistentní cookies - zůstávají uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, i když opustíte webovou stránku (stránky); takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si vás pamatovala, když se vrátíte jako návštěvník, přitom vás neidentifikují jako osobu.


Na jaký účel využíváme cookies

Obecně lze rozdělit cookies do 4 kategorií podle funkce:

  • Nezbytně nutné
  • Provozní
  • Funkční
  • Reklamní

Nezbytně nutné cookies umožňují pohyb na webových stránkách a používání základních funkcí jako jsou zabezpečeny oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovaly. S jejich pomocí si například pamatujeme údaje, které jste zadali na objednávky, když v rámci jedné návštěvy našich webových stránek procházíte různými obrazovkami si pamatujeme zboží a služby, které jste si objednali, když se dostanete na obrazovku platby zjišťujeme vaši totožnost, když se na stránky přihlásíte zajišťujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřebnou službu iv případě, že bychom naše webové stránky nějakým způsobem reorganizaci. Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky. Provozní cookies - shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete, a zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost - všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze na to, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co našich uživatelů zajímá a tímto způsobem zjistit, jak byla naše reklama efektivní. S jejich pomocí získáváme statistické údaje o tom, jak se naše webové stránky používají můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat testujeme různé koncepce našich webových stránek Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky. Funkční cookies - slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě. S jejich pomocí si pamatujeme, jaké nastavení jste si zvolili, například grafický vzhled, velikost textu, předvolby a barvy si pamatujeme, zda jsme se vás už ptali, zda chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat podruhé) vám můžeme nabídnout podporu ve formě proaktivních chatovacích relací zjistíte, zda jste k našim webovým stránkám Online můžeme vaše údaje poskytnout našim partnerům, kteří vám pak mohou prostřednictvím našich webových stránek nabízet své služby. Údaje budou sloužit výhradně na poskytování služeb, produktů nebo funkcí, na nic jiného Reklamní cookies - jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami, například ikony "Líbí se mi to" a "Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky. S jejich pomocí vás můžeme propojit na sociální sítě, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě reklamním agenturám, které vám pak budou zasílat reklamy, které by vás mohly zajímat jaké údaje o Vás můžeme vyhodnocovat Informace o vaší návštěvě našeho web sídla (stránky www) Informace o IP adrese připojení, otisk prohlížeče


Informace o vaší aktivitě 

Automatizované rozhodování a Profilování V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s vaší osobou a tedy automatizované zpracování nemá dopady na vaše práva a svobody. Rovněž při zpracovávání vašich údajů nedochází k profilování.


Jak zkontrolovat nastavení cookies 

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Cookies jsou užitečné, pokud jejich majitelé stránek nezneužijí na odepřen sběr dat. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací Cookies a tedy k problému s přihlášením se např. do našich internetových aplikaci (příklad www). Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných Cookies naleznete níže.


Návody na vymazání Cookies v jednotlivých internetových prohlížečích  

  • Internet Explorer ™ https://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Safari™ https://www.apple.com/
  • Opera™ https://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
  • Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
  • Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en


Vaše údaje nepřenášíme do třetích zemí mimo EU a EEA.


Jak dlouho budeme uchovávat údaje z procházení 

Údaje z procházení uchovány podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Na účel vaší ochrany lze kdykoli podat podnět na Kontrolní úřad SR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů SR prostřednictvím www.dataprotection.gov.sk.


odvolání souhlasu 

V případě pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedený v části Kontaktní údaje.


Kontaktní údaje 

Pokud byste se chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail info@parkovaci-kamera.cz nebo prostřednictvím pošty na adresu KALIOS, s.r.o. , Baničova 520/4, 94911 Nitra.