Menu
Menu
Košík

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1

Obecná ustanovení a definice

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti podnikatelského subjektu KALIS, s.r.o. se sídlem Rapatská 911, Veľké Zálužie 95135, Slovenská Republika, IČ:   51400316, IČ DPH:  SK2120716840, Firma je plátcem DPH, vložka číslo: 45263/N, v kterém zastúpení jedná: Mgr. Jozef Kalis, , (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese prodávajícího www.parkovaci-kamera.cz (dále jen "parkovaci-kamera.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").

2. Tyto VOP platí pro koupi zboží objednávaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-shop") na stránce parkovaci-kamera.cz.

3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránce parkovaci-kamera.cz.

4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona zák. č. 513/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. . 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. . 372/1990 Sb . o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedotčena.

6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-shopu na stránce parkovaci-kamera.cz.

7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-shopu na stránce parkovaci-kamera.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-shopu.

8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na stránce parkovaci-kamera.cz.

9. Celý obsah Stránky je chráněn autorským právem. Uživatelé nesmí měnit, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat povolení, vytvářet, kopírovat, distribuovat, odvozená díla nebo používat jakýkoliv obsah Stránky pro komerční nebo veřejné účely.

10. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících :

Firma: KALIS, s.r.o.

Adresa: Rapatská 911, 95135 Veľké Zálužie

Tel.č. : +421 948 298 228

E-mail : [email protected]

Článek 2

Objednávka a uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

4. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) případně telefonicky obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu [email protected] nebo telefonicky.

5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

5.1 Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČ, DIČ, IČ DPH ;a kontakt (telefonní číslo a e-mailová adresa);
5.2 Popis a název objednávaného zboží podle katalogu uvedeného na stránce parkovaci-kamera.cz;
5.3 Množství objednávaného zboží;
5.4 Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

6. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků v elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů z přesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

7. Po odeslání elektronické objednávky bude tato objednávka zpracována a na vaši e-mailovou adresu bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně vaší objednávky.

Článek 3

Storno objednávky

1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání elektronické objednávky nebo kdykoliv do doby vyskladnění zboží pokud je toto zboží dostupný skladem a to e-mailem na adresu [email protected] nebo telefonicky na číslo +421 948 089 890. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží .

2. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené VOP, nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradní objednávce. O stornování objednávky bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailovou zprávou.

3. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v průběhu 15 - ti kalendářních dnů od stornování objednávky.

Článek 4

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující - spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Spotřebiteli informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby trvat doba sedmidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

2. Spotřebitel má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém (kamenném obchodě). Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit zboží Prodávajícímu.

3. Spotřebitel je povinen oznámit vrácení zboží Prodávajícímu předem e-mailovou zprávou, resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky, na které bylo zboží zakoupeno.

4. Oznámení Spotřebiteli o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Spotřebiteli odeslán.

5. Odstoupením Spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet spotřebiteli, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.

6. V souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem jsou:

a ) poskytování služby pokud se služba začala plnit se souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty od odstoupení od smlouvy.
b ) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Spotřebitele, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Spotřebitel, nebo zboží který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.
c ) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu, nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu, nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil resp. počítačového programu pokud proběhla jeho instalace.

7. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude zpět vráceno Spotřebiteli na jeho náklady.

Článek 4

Cenové podmínky

1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím stránky parkovaci-kamera.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě parkovaci-kamera.cz jsou konečné. Všechny akce platí do vyprodání zásob pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na stránce parkovaci-kamera.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na stránce parkovaci-kamera.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na parkovaci-kamera.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 EUR " nebo " 1 EUR" , Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit .

3. V případě větších objednávek je možné si dohodnout individuální slevu, v závislosti na objemu objednaného zboží.

4. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně prodávaných výrobků.

Článek 5

Poštovné a balné

K objednanému zboží se připočítává poplatek za doručení:

1. Česká pošta - balík do ruky = 105Kč.  (za zboží zaplatíte při jeho převzetí)

2. Doprava prosřednictvím služby DPD = 95Kč. (za zboží zaplatíte při jeho převzetí)

3. Doprava službou Zásilkovna CZ - výdejní místo = 70Kč. / nebo při objednávce nad 1800 Kč je poštovné zdarma zdarma (za zboží zaplatíte při jeho převzetí)

Článek 6

Platební podmínky

1. Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

1.1 Platba při objednání zboží na dobírku: Kupující uhradí plnou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při přebírání zásilky.
1.2 Platba předem kreditní kartou nebo převodem na účet přes aplikaci GoPay: plnou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce uhradí Kupující předem kreditní kartou online, bankovním převodem nebo vkladem na účet uvedený v elektronickém formuláři při objednávání zboží. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude zboží zasláno Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

KALIS, s.r.o.
FIO Banka účet č.: SK9383300000002601405723

FIO Banka účet CZ formát: 2601405723/2010

Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky.

Článek 7

Dodací podmínky

1. Dodávka elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedována v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky resp. po obdržení platby předem převodem na účet, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů.

2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem resp. telefonicky.

3. Zboží je dodáváno prostřednictvím zásilkové služby Česká pošta nebo kurýr DPD na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Nebo službou zásilkovna CZ na zvelené výdejní místo ,kde za zboží můžete zaplatit hotově nebo kartou.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s Česká / Slovenská pošta, kurýr DPD nebo Zásilkovna CZ protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce (Česká / Slovenská pošta / DPD / Zásilkovna) je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.

7. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

8. V případě, že si Kupující objedná zboží z internetového obchodu www.parkovaci-kamera.cz a nepřevezme si zásilku, resp. zásilka se vrátí Provozovateli z důvodu, že kupující odmítne převzít zboží, nebo zásilka nebude doručena z důvodu uvedení nesprávné adresy, zákazníkovi - Kupujícímu vzniká povinnost uhradit expediční náklady ve výši 250 Kč, tj. poštovné a balné náklady a také poštovné náklady, které vznikají při vrácení zásilky na adresu Provozovala, které je Prodávající povinen uhradit při vrácení nevyzvednuté dobírky službě Česká / Slovenská pošta. Prodávající v takovém případě osloví Kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Článek 8

Záruční podmínky a reklamace

1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Pokud nakupujete zboží jako firma (nákup pod registrovaným IČO) záruka za jakost zboží je zpravidla 12 měsíců. Prodávající neodpovídá za případné náklady související s demontáží a montáží reklamovaného zařízení.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené.

4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží doručte čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním neporušeném balení a včetně Požadovaných dokladů. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme odesláné zboží pojistit.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné včetně nákladů na doručení opraveného zboží Kupujícímu.

7. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.

8. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

9. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

Článek 9

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem zpracovávajícím vaše osobní údaje je společnost KALIS, s.r.o.; Rapatská 911, 951 35 Veľké Zálužie, Slovenská republika, IČO: 51400316

Kontakt: [email protected]

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v sekci ochrana osobních údajů
 

Článek 10

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

Článek 11

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Při nákupu zboží na stránce parkovaci-kamera.cz se ze strany Kupujícího předpokládá znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na parkovaci-kamera.cz, ochranou počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na parkovaci-kamera.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze parkovaci-kamera.cz.

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží nebo název zboží uveden na parkovaci-kamera.cz.

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na parkovaci-kamera.cz.

7. Kupující souhlasí s tím, že mu bude zaslána FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

8. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

9. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj souhlas s VOP Prodávajícího.


Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 29.01.2012 .